Pendik Toplantıları

3

DEMOKRATİKLEŞMENİN EŞİĞİ: YEREL YÖNETİMLER REFORMU

1994 yılında Pendik Belediyesi’nin yonetimini devraldığımızdan bu yana kentsel dönüşümün kültürel, sosyal ve entelektüel dönüşümden bağımsız olmadığını savunuyoruz. HABITAT II ve sonrasındaki kentsel sürdürülebilirlik tartışmalarında ortaya konan dayanaklara bakıldığında cıkış noktamızın ne denli doğru ve yerinde olduğu görülecektir. Aşırı göç ve kontrolsüz nüfus artışının yol açtığı tüm sorunları yaşamış olan Pendik, gündelik hayatın sürdürülmesinde bile zorluklarla karşılaşılan günlerden bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşabildiyse bunu soz konusu bakış açısının doğrulanması olarak okumak gerekir.

Tamamını görmek için tıklayın.


3AB ÜYELİK SÜRECİNDE MERKEZİYETCİLİKTEN YERELLEŞMEYE

1994’ten bu yana sürdürdüğümüz kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetlerimizi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte yürütüyoruz. Pendik’te gerçekleştirdiğimiz kentsel ve toplumsal dönüşümün başarısını bu yaklaşımımıza borçlu olduğumuzun farkındayız. Modern dünyanın kent yaklaşımları ve çözüm modellerini yakından izleyip yeniden üreten Pendik Belediyesi yönetimi olarak, Pendik’i 1994’ten 2003’e kadar geçen süre içinde gelişmiş bir kent haline getirmeyi başardık.

Tamamını görmek için tıklayın.

 


3AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL YÖNETİŞİM

Türkiye’de, 28 Mart 2004 yerel seçimleriyle yeni bir yerel siyaset anlayışı çerçevesine ulaşmış sayılabilir. İlk uygulamasını Pendik Belediyesi’nin Sabancı üniversitesi, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel ticari girişimler, bilimadamları ve aydınlarla birlikte gerçekleştirdiği “yerel kalkınma” projesi, 28 Mart seçimlerinin konsepti yapılmakla Türkiye’nin önüne yepyeni bir yerel yönetişim ufku açılmış olmaktadır.

Tamamını görmek için tıklayın.

 

 


3

İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI OLUŞTURMADA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

İnsan hakları, sivil toplumun gelişmesiyle önem kazanan bir alandır. Bu alanın sanayi toplumu döneminde işçi sınıfının iyileştirilmesi ve kadının oy hakkı çerçevesinde oluşan mücadeleden bugüne değin zamanla bireysel ve siyasal hakların genişletilmesine doğru geliştiği söylebilir. Konunun uzmanları insan haklarının uzun sayılabilecek ve hayli yoğun bir geçmişi bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Sonuç itibariyle, 20. yüzyılın başlarında Sosyalist Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve sosyal hakları; liberal ABD’nin ise bireysel ve siyasal hakları öne çıkardığı süreç sonunda 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bu her iki yaklaşımı biraraya getiren bir metin olarak kabul edildi.

Tamamını görmek için tıklayın.


3İSTANBUL’DA BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ
Çokkültürlü Dünya Kentinde Çoğulcu Yaşam Pratiği

Çokkültürlülük İstanbul’un kimliğinin en önemli parçası sayılabilir. İstanbul’u dünya kültür başkentleri arasında adaylardan biri yapan özelliklerin başında bu gelmektedir. Üç dine başkent olmuş tek dünya şehri olarak İstanbul’un tarihten gelen çokkültürlü mirasını yaşatabilmemmiz bir medeniyet iddasıdır. İşte bu iddiadır ki, çok farklı din ve etnik toplulukları barış içinde birarada tutmayı başarabilmiştir. Osmanlı toplumunu oluşturan tüm unsurlar adalet duygusunu yitirmeksizin kendilerini ait hissettikleri vatanda özgürce yaşabilmişlerdir.

Tamamını görmek için tıklayın.


3FİNANSIN KÜRESEL DOLAŞIMI VE İSTANBUL
İstanbul bir küresel finans merkezi olabilir mi?

İstanbul bir finans merkezi olabilir mi sorusu, İstanbul’un geleneklerine atıfta bulunan bir sorudur. Kuşkusuz bir dünya kenti olarak İstanbul’un tarihsel ve kültürel olduğu kadar kentsel gelenekleri de vardır. Her ne kadar son 50 yıllık göç hareketlerinin baskısıyla kent kimliğinde kimi yaralanmalar olmuşsa da İstanbul eski tarzını yeniden kazanabilecek kapasiteye sahiptir.

Tamamını görmek için tıklayın.

 


3

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
Yeni Bölgesel İşbirliği İmkanına Doğru

Günümüzde küreselleşme sonucu dünya ülkeleri ve milletleri arasında iletişim güçlenir ve ulusal sınırlar önemini kaybetmeye başlarken, buna paralel olarak yerel değerler de ön plana çıkmaya başlamaktadır. Dünya, uluslardan oluşan bir tablo olmaktan, kültürel mozayiğine doğru gelişme göstermektedir.

Tamamını görmek için tıklayın.

 

 


3YEREL KALKINMADA BELEDİYELERİN ROLÜ

Türkiye’de belediyelerin, bazı kentsel hizmetler sunmalarının ötesinde, yerleşim biriminin genel anlamda, sosyo-ekonomik gelişmesinin de itici gücü olarak algılanmaları aslında yeni değildir. 1930 tarihli ve 1580 sayılı yasa da aynı mantık vardır. Fakat, sonradan yeni bakanlıklar kuruldukça ve merkeziyetçi eğilimler arttıkça bu görev ve yetkiler belediyelerden alındı. Günümüzde, klasik ve kısıtlı bir yerel yönetim anlayışı yerini, belediyeleri, “sürdürülebilir kentleşmenin” ana aktörü olarak gören “yerel yönetişim” mantığına bırakmaktadır.

Tamamını görmek için tıklayın.

 


3YEREL YÖNETİMLER VE SPOR
Olimpiyat ruhunun yerleşmesi ve amatör sporun gelişmesinde yerel yönetimlerin rolü

Türkiye’de spor dendiğinde ağırlıklı olarak profesyonel futbolun geldiğini biliyoruz. Bunun sporun kitleselleşmesi ve yaygınlaşması bakımından olumlu bir yaklaşım olmadığı açıktır. Fakat öte yandan profesyonel futboldan gelir sağlayan kulüplerimizin amatör spora sahip çıkması halinde bunun önemli bir imkana dönüşmesi de mümkündür. Türkiye’de spor tartışmalarının bu toplumsal gerçek ekseninde ele alınmasında yarar vardır.

Tamamını görmek için tıklayın.

 


3AİLE İÇİ ŞİDDET

Belediyeler, belde halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kurumlardır. Halkın yerel ihtiyaçları fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasi alanları kapsamaktadır. Bu kadar geniş yelpazede görev yapmak zorunda olan belediyelerimizin kendllerinden beklenen misyonu başarı ile yerine getirebilmesi için entelektüel sermayenin kent yönetimine yansıtılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Tamamını görmek için tıklayın.

 

 


3PENDİK YEREL KALKINMA PLATFORMU

Son yıllarda bölgesel gelişme ve kalkınma arayışları kent ekonomileri olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kentlerin fiziksel şartlarının ve toplumsal dokusunun iyileştirilmesi kadar ekonomisinin de rehabilite edilmesi ihtiyacı dikkatleri yerel kalkınma projelerine çevirmiştir.

Tamamını görmek için tıklayın.

 

 

 


3YEREL YÖNETİMLER ULUSLARARASI PROJE FİNANSMAN KAYNALARI

Türkiye köklü bir yeniden yapılanma iradesi ortaya koymuş bulunuyor. AB üyelik sürecinin bu gelişmeyi hızlandırdığına kuşku yok. Fakat tarihsel serüvenimizin Batı’ya doğru yürümeye yönelik tercihleri gözönünde bulundurulduğunda “asrileşme” arayışlarımızın AB ile sınırlı olmadığı kavranabilecektir. Türkiye gelişen demokrasisi, güçlenen yerel yönetimleri, giderek daha donanımlı ve eğitimli hale gelen toplum yapısıyla modern dünyada etkin ve saygın yerini almaktadır.

Tamamını görmek için tıklayın.